Vraag een gratis offerte

Deceuninck zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Deceuninck engageert zich met sterke ambities voor SBTi

Deceuninck engageert zich voor ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

 

Deceuninck heeft zich geëngageerd om emissiereductiedoelstellingen te bepalen die in lijn zijn met het doel van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om de netto-emissie tot nul te herleiden. Als zodanig heeft Deceuninck zich aangesloten bij de campagne “Business Ambition for 1.5°C”, een wereldwijde groep van bedrijven die zich aansluiten bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.

Deceunick heeft zich voor de SBTi-doelstellingen geëngageerd in februari 2022, nadat de inventaris van de koolstofemissies was opgesteld in 2021. In de afgelopen maanden heeft Deceuninck het stappenplan voor emissiereductie opgesteld in overeenstemming met de Net-Zero Standard. We kunnen onze doelstellingen nu ter goedkeuring voorleggen aan het SBTi.

De uitstoot die verband houdt met onze eigen activiteiten (scope 1 & 2) vertegenwoordigt 12% van de koolstofvoetafdruk van Deceuninck. Dit toont aan hoe belangrijk het is om naar de volledige waardeketen te kijken en specifiek naar de herkomst van de grondstoffen. De extra inspanningen op het vlak van recyclage zullen van cruciaal belang zijn om onze doelstellingen te bereiken.

Deceuninck engageert zich om de absolute emissies van Scope 1 & 2 tegen 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van basisjaar 2021. Inclusief de verwachte groei, zal dat een emissiereductie van 75% per ton geproduceerd product vereisen. Met deze doelstelling overschrijdt Deceuninck de minimale ambitie van SBTi (-42%).

Deceuninck engageert zich om de absolute emissies van Scope 3 tegen 2030 met 48% per ton geproduceerd product te verminderen ten opzichte van basisjaar 2021. Het gebruik van gerecycleerd materiaal maximaliseren, zal een belangrijke factor zijn om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken.

Deceuninck engageert zich om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen in de gehele waardeketen tot nul te herleiden.

 

Bruno Humblet (CEO Deceuninck):
“Onze reactie op de oproep van het SBTi om klimaatactie te ondernemen, illustreert ons sterke engagement voor duurzaamheid. De wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bieden ons een kader om elke bedrijfsbeslissing te evalueren vanuit het oogpunt van klimaatmitigatie.
Wij zijn al jaren een pionier in onze sector dankzij onze recyclingfaciliteiten. Recyclage zal een belangrijke rol blijven spelen in ons stappenplan voor koolstofreductie omdat het minder grondstoffen vergt. Wij willen het goede voorbeeld geven in onze sector en kijken ernaar uit om samen met onze leveranciers en andere belanghebbenden zinvolle klimaatmaatregelen te nemen.”

Céline De Waele (Group Sustainability Manager Deceuninck):
“Ons stappenplan voor koolstofreductie omvat investeringen in energie-efficiëntie in activiteiten en elektricificatie, een uitfasering van stookolie evenals productie en sourcing van hernieuwbare energie.”